Regulamin kursów

 

 

Regulamin rejestracji indywidualnych uczestników kursów realizowanych w ramach działalności Magii uzdrawiania

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.1 Kursy realizowane w ramach działalności Magii Uzdrawiania, zwane są w dalszej części Regulaminu Kursem.

1.2 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kursie i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.3 Uczestnikami Kursu są osoby indywidualne.

1.4 W ramach Kursu odbywają się sesje wykładowe oraz zajęcia praktyczne, których program znajduje się na oficjalnych stronach poświęconym Kursom pod adresem: http://www.magiauzdrawiania.pl/kursy-i-warsztaty,126.html

 

§2. Zasady uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

 

2.1 Warunkiem udziału w Kursie jest:

2.1.1 pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hooponopono@interia.pl lub magiauzdrawiania@interia.pl

2.1.2 uiszczenie opłaty w wysokości 100,00 zł na podane w mailu zwrotnym, przez organizatora konto bankowe.

2.2 Opłatę wpisowa na Kurs należy przesłać na konto podane w korespondencji mailowej, potwierdzającej przyjecie zgłoszenia uczestnictwa, Tytułem: „Opłata rejestracyjna za udział w Kursie – nazwa – data i imię i nazwisko uczestnika.”

- w przypadku działalności gospodarczej (np. gabinetu lekarskiego): nazwę, adres, NIP

2.3 Organizator wystawia fakturę VAT/rachunek.

2.4 Każdy Uczestnik otrzymuje Certyfikat uczestnictwa w Kursie.

2.5 Koszt udziału w Kursie, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.6 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Kursie w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Kursie, w terminach określonych przez Organizatora.

2.7 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana w formie pisemnej.

2.8 Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej opłaty wpisowej w pełnej wysokości, jeśli prześle pisemną rezygnacje do Organizatora przed upływem 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia Kursu. Po tym terminie zwrot opłaty wpisowej nie przysługuje.

2.9 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów i programu Kursu bez podania przyczyny. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

 

§3. Reklamacje

 

3.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Kursu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

3.2 Reklamacje Uczestników Kursu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Kursu.

3.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

§4. Postanowienia końcowe

 

4.1 W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

4.2 W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kursie, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Kursu.

4.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4.4 Wysłanie zgłoszenia udziału w kursie, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, a Organizatorem.

4.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4.6 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator Kursu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są, jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorami Kursu. Kurs ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504) 5.7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kursu.

4.7 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kursem.

4.8 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Kursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

4.9 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej

4.10 Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu, które wchodzą w życie z dniem 25.12.2014 

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com