Regulamin sklepu

 

 

 

 

 

Regulamin sklepu internetowego Magia Uzdrawiania

 

1. Zakres ważności regulaminu / postanowienia ogólne

2. Przebieg procesu zamówienia

3. Umowa kupna / zawarcie umowy sprzedaży

4. Ceny i koszty przesyłek

5. Dostawa

6. Zastrzeżenie prawa własności

7. odstąpienie od umowy kupna

8. gwarancja, reklamacja i odpowiedzialność

9. Metody płatności

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

11. Ochrona danych osobowych i cookies

12.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

13. Regulacja końcowa

 

1. Zakres ważności regulaminu / postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin stworzony jest na podstawie obowiązującego europejskiego prawa, jak i ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z bieżącymi zaktualizowaniami i dotyczy wszystkich umów zawartych na odległość i poza lokalem sklepu Magia Uzdrawiania od 25.12.2014 roku pomiędzy sklepem Magią Uzdrawiania, (zwaną poniżej Magia) i jej Klientami / Konsumentami.

 

Niniejszy Regulamin Sklepu Magia Uzdrawiania skierowany jest tak samo do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z tego sklepu Internetowego w formie konsumenckiej.

 

Umowa zawarta na odległość jest umową zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoznacznej obecności fizycznej stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 

Konsument – inaczej zwany klient, to zgodnie z Art. 221. uważa się osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Produkt – dostępna w sklepie ruchoma rzecz, będącą przedmiotem transakcji między klientem a sklepem internetowym Magia Uzdrawiania.

 

Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

Konto klienta – to elektroniczna możliwość naszego sklepu pozwalająca klientowi na stworzenie przez niego o indywidualnej nazwie (login) i własnym hasłem podanym przez Klienta, w którym mogą być gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. Konto klienta jest nieodpłatne i trwa przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta).

 

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Formularz Zamówienia jest nieodpłatny oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub zrezygnowania z zamówienia.

 

Trwały nośnik, to materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

 

Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sklepu Magia Uzdrawiania cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym Magia Uzdrawiania. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera.

 

Zamówienie - oświadczenie wolnej woli Klienta składane w sklepie Magii Uzdrawiania za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą sklepu Magia Uzdrawiania

 

2. Przebieg procesu zamówienia

 

 • Magia Uzdrawiania oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów ezoterycznych i suplementów diety. Klient, klikając na produkt otrzymuje opis produktu, ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości, koloru, ilości itp. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez kliknięcie przycisku „koszyk”.

 

 • Klikając na przycisk "koszyk", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.

 

 • Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "zamów". Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku i sposób dostawy. Istnieje tez możliwość dokonania zakupów bez uprzedniej rejestracji konta, a podane dane przez Klienta dotyczą tylko danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

 

 • Następnie ukazuje się Klientowi informacja, na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia, jak i kosztów przesyłki i forma dostawy.

 

 • Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona. 

3. Umowa kupna

 

Przedstawienie asortymentu w sklepie Magii służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży w sensie $$ Kodeksu Cywilnego. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "Wyślij zamówienie". Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy, lecz ma na celu poinformowanie kupującego, iż zamówienie dotarło do biura Magii Uzdrawiania. Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną, iż sklep Magii Uzdrawiania otrzymał zamówienie.

 

Zawarcie umowy kupna z Magią następuje w momencie, gdy sklep Magia Uzdrawiania przyjmie zamówienie klienta (klient podał wymagane swoje dane, umożliwiając w ten sposób otrzymanie zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na ewentualną ustną weryfikację złożonego zamówienia) wysyłając zamówiony towar i potwierdzając ten fakt drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

 

Umowa kupna zostaje zapisana w bazie danych sklepu Magia Uzdrawiania tylko w celu realizacji zamówienia. Sprzedaż oferowanego towaru następuje tylko w ilościach detalicznych.

 

Oferty www.magiauzdrawiania.pl kierowane są tylko do osób pełnoletnich posiadających prawną zdolność do czynności prawnych.

 

Magia Uzdrawiania zastrzega sobie prawo anulowania zamówień - również bez podania powodu, jak i zastrzega sobie prawo do wcześniejszej sprzedaży magazynowanych produktów.

 

Sklep Magii dostarcza produkty za granicę tylko do osób prywatnych. Umowa kupna może być zawarta w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

 

Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie, telefonicznie lub mailowo.

 

Wszystkie produkty wystawione w dziale promocji, proponowane są aż do wyczerpania się ich w zapasach magazynowych. Wszystkie produkty z cenami promocyjnymi są produktami jakościowo pełnowartościowymi, jednak mogą lekko odbiegać od przedstawionego zdjęcia, o czym klient jest zawsze informowany, dlatego tez nie podlegają reklamacji z tego tytułu.

 

4. Ceny i koszty przesyłek

 

Obowiązują ceny, które są aktualne w naszym sklepie w chwili zamówienia towaru. Wszystkie ceny podawane są jako ceny brutto w walucie złotych. Sklep Magia Uzdrawiania wystawia faktury VAT na sprzedawane towary.

 

Zamówienia klient może przesłać przy pomocy formularza zamówienia internetowego, drogą elektroniczną w formie e - maila na firmowy adres mailowy: magiauzdrawiania@interia.pl  lub telefonicznie + 48 601 31 99 89 lub +48 601 500 033.

 

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta, opracowywane są kolejnego, następnego dnia roboczego.

 

Sklep Magia Uzdrawiania zastrzega sobie prawo do możliwości wycofania się z umowy kupna – sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się jeszcze na stronach sklepu www.magiauzdrawiania.pl a nie znajdujących się już na magazynie sklepu.

 

Na terenie Polski koszty przesyłki przy zamówieniach o wartości powyżej 250,00 zł są bezpłatne.

 

Przy zamówieniach o wartości poniżej 250,00 zł cena przesyłki jest średnią ceną kurierską i wynosi 18 zł. Jest to niezależne z którego magazynu wysyłany jest towar, jak i niezależna od ilości i wagi paczek. Może się zdarzyć, że nie wszystkie artykuły jednego zamówienia zostaną wysłane w jednej paczce. Koszty przesyłki naliczane są wtedy tylko raz przy dostawie głównej, nawet jeżeli zamówienie będzie realizowane w kilku przesyłkach.

 

Koszty przesyłki poza granice Polski są do indywidualnego uzgodnienia.

 

Sklep Magia Uzdrawiania nie wysyła zamówionych towarów za „pobraniem”.

 

W przypadku gdy nie możemy dostarczyć zamówionego towaru niezwłocznie powiadomimy Państwa o tym fakcie pisemnie lub telefonicznie.

 

5. Dostawa

 

Magia Uzdrawiania dostarcza swoje towary tylko do konsumentów. Dotyczy to wszystkich krajów Europy. Zamówiony towar dostarczany jest na podany przez klienta adres. Dostawa towarów następuje w terminie od 1 do 30 dni roboczych od momentu odnotowania przez nas Państwa opłaty za zamówienie.

 

Przesyłki zawierające indywidualne zamówienia realizowane są również od 1 do 30 dni roboczych, jeżeli nie zostanie indywidualnie ustalony inny termin dostawy.

 

Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty wpłaconej. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem poczty lub innego serwisu wysyłkowego.

 

Sklep Magia Uzdrawiania zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, powstałe podczas transportu z winy Poczty Polskiej lub innego Kuriera. Zawartość paczki zaleca się sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza. W razie ewentualnego uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości paczki z zamówieniem, zaleca się spisanie protokołu w obecności kuriera. Formularze reklamacyjne dotyczące uszkodzeń transportowych powinien mieć kurier zawsze przy sobie. To jest jego obowiązkiem. W innym przypadku gwarancja nie będzie przez sklep Magia Uzdrawiania uwzględniona.

 

W momencie odbioru produktu wysłanego pod wskazany adres, prosimy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych uszkodzeń lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania – w tym zabezpieczeń logistycznych – należy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia.

 

Zalecamy jeszcze w obecności doręczyciela, koniecznie sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu trzeba bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel – kierowca, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.

 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów zaleca się zgłaszać drogą mailową niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji przez sklep Magii Uzdrawiania będzie spisany przez Klienta wraz z dostarczycielem protokół reklamacyjny. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

 

W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, Magia Uzdrawiania zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.

 

W przypadku, gdy sklep Magia Uzdrawiania nie z własnej winy, nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od swojego dostawcy, może wypowiedzieć umowę sprzedaży. Wówczas sklep Magia Uzdrawiania niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta i proponuje produkt podobny (zastępczy). Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, Magia zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta.

 

Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu. W przypadku dostaw do krajów poza unijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta.

 

6. Zastrzeżenie własności

 

Towar pozostaje własnością sklepu Magii Uzdrawiania, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu Magii Uzdrawiania.

 

7. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy umów sprzedaży po 25 grudnia 20214 roku

 

Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy / dostarczenia produktu,

 

Odnośnie do prawa do odstąpienia od umowy zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może zawsze skontaktować się z Biurem sklepu Magia Uzdrawiania telefonicznie pod nr telefonu + 48 601 31 99 89, 601 500 033 lub drogą elektroniczną na adres magiauzdrawiania@interia.pl

 

(Pouczenie o odstąpieniu od umowy.)

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie biuro sklepu Magii Uzdrawiania telefonicznie + 48 601 31 99 89 lub za pomocą poczty elektronicznej magiauzdrawiania@interia.pl

 

W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który jest załączony w korespondencji elektronicznej lub znajduje się na stronie sklepu w zakładce formularze, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie biuro sklepu Magia Uzdrawiania w ciągu 14 dni.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od umowy, sklep Magii Uzdrawiania zwróci Klientowi wszystkie poniesione przez niego koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Magia Uzdrawiania, standardowej usługi kurierskiej), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

 

Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami bankowymi związanymi z tym zwrotem.

 

Sklep Magia Uzdrawiania zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu pieniędzy, aż do momentu otrzymania nieuszkodzonego towaru od klienta z powrotem. Konsument zawsze ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości zakupionego Produktu będącego przedmiotem zwrotu.

 

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, a nie później jak w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na uzgodniony telefonicznie lub mailowo adres.

 

Zwrot towaru jest skuteczny, tylko jeśli został zachowany termin 14 dni. Sklep Magia Uzdrawiania nie ponosi kosztów zwrotu towaru. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (przesyłki na teren sklepu Magia Uzdrawiania) zakupionego Produktu będącego przedmiotem zwrotu.

 

W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

Sprzedawcy, czyli Magia Uzdrawiania przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą / Usługodawcą, a Klientem / Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy / Usługodawcy.

 

(Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy.)

 

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

 

 • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
 • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce strony o nazwie odstąpienie od umowy.

 

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go droga mailowa na adres magiauzdrawiania@interia.pl

 

— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

— Data zamówienia (*)/data odbioru (*)

— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

— Adres konsumenta(-ów)

— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

— Data

_______________

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Zanim nadają Państwo przesyłkę zwrotną, prosimy koniecznie skontaktować się z biurem handlowym sklepu Magii Uzdrawiania. Prosimy w tym celu skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu + 48 601 31 99 89 w godz. 9:00 do 15:00 (opłata zgodna ze stawką operatora za połączenie z numerem stacjonarnym).

 

Prawo zwrotu towaru nie dotyczy towarów, które zostały przygotowane na specjalne zamówienie klienta.

 

8. Gwarancja, reklamacje i odpowiedzialność

 

We wszystkich przypadkach wad towaru, w trakcie okresu gwarancji mają zastosowanie – po spełnieniu prawnie określonych wymagań – wszelkie ustawowe roszczenia dotyczące zwrotu, reklamacji, naprawy i wymiany towaru w całości lub części. Prawo do zmniejszenia bądź potrąceń należnej kwoty ma zastosowanie tylko wtedy, gdy roszczenia są prawomocne, niepodważalne lub zostały uznane przez sklep Magii Uzdrawiania w formie pisemnej. Jeśli dostarczone produkty wykazują oczywiste wady materiału lub produkcji, w tym także uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, należy zwrócić się do naszego biura handlowego.

 

Sklep Magia Uzdrawiania, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

 

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

 

9. Metody płatnicze

 

Akceptujemy wszystkie wpłaty z Polski i zagranicy. Metody płatności dostępne w sklepie to: manualny przelew na polskie konto bankowe, szybki przelew on – line lub płatność systemem Pay Pal. Sklep Magii Uzdrawiania nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z procesem płatniczym klienta.

 

Płatność przez system Pay Pal – ta płatność umożliwia Klientom wysyłanie pieniędzy pocztą elektroniczną na adres mailowy odbiorcy. Jeśli posiadają Państwo konto w serwisie Pay Pal, mogą Państwo skorzystać z tej metody płatności. Pozwoli to na szybszą realizację zamówień, ponieważ pieniądze trafiają bezpośrednio do nas.

 

Przelewy On – Line dokonanie tak zwanej szybkiej płatności korzystając z internetowego połączenia z własnym bankiem.

 

Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata) – Dane do przelewu na polskie konto bankowe: Nr konta dla przelewów w PLN: zawsze jest zawarty w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienie / zawarcia umowy. Prosimy o dokonywanie przelewów do 7 dni od daty złożonego zamówienia.

 

Odbiorca: Magia Uzdrawiania

Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko

Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

 

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

 

 

 

11. Ochrona danych osobowych

 

Serdecznie witamy (Magia Uzdrawiania) gości na naszej stronie internetowej i zaznaczamy, że ochrona danych osobowych, prywatnych ma dla nas duże znaczenie i dokładamy wszelkich starań, aby odwiedzający nasze strony internetowe mieli poczucie bezpieczeństwa. Ochrona Państwa danych osobowych i prywatności, jak i przestrzeganie Państwa praw do stanowienia o gromadzeniu, przetwarzaniu i rozprzestrzenianiu danych osobowych, to najwyższe priorytety naszej firmy. Nasza polityka ochrony danych osobowych jest zgodna z obowiązującymi obecnie przepisami ustawowymi kraju i Europy.

 

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie informacji o nowościach, jego dane będą wykorzystywane również w celu wysyłania tych informacji.

 

Na naszej stronie internetowej klient może ewentualnie zaabonować newslettery. Dane wprowadzone podczas zgłoszenia się do newsletter, są przeznaczone – o ile nie wyrazisz zgody na ich inne wykorzystanie – wyłącznie dla potrzeb wysyłania newsletter. W każdej chwili możesz zakończyć abonament, korzystając z możliwości przewidzianych w newsletterze.

 

Magia Uzdrawiania wykorzystuje tak zwane social plug-ins portali społecznościowych, jak np. Facebook, Twitter i Google+. Podczas Twojej wizyty na naszej witrynie internetowej przełączniki do portali społecznościowych są standardowo wyłączone, tzn. bez Twojego udziału nie wysyłają jakichkolwiek danych do portali społecznościowych. Korzystanie z przełączników możliwe jest dopiero po ich uaktywnieniu kliknięciem myszką. Przełącznik pozostaje aktywny tak długo, aż nie zostanie wyłączony lub nie skasujesz swoich cookies. Szczegółowe informacje zawarte są w naszych wskazówkach na temat cookies.

 

Po włączeniu przełącznika następuje bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego. Treści powiązane z przełącznikiem przesyłane są wtedy z portali społecznościowych bezpośrednio do Twojej przeglądarki, która wbudowuje je w stronę internetową. Portal społecznościowy może pobierać dane natychmiast po włączeniu przełącznika. Po zalogowaniu się do portalu społecznościowego może on od razu przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego społecznościowego profilu użytkownika. Jeżeli jesteś członkiem portalu społecznościowego i nie chcesz, aby ten portal łączył ze sobą Twoje dane zbierane podczas Twojej wizyty na naszych stronach z Twoimi zapisanymi danymi użytkownika portalu, to przed uruchomieniem przełącznika musisz wylogować się z danej sieci społecznościowej. Nie mamy jakiegokolwiek wpływu na zakres danych, które zapisywane są przez portale społecznościowe przy użyciu swoich przełączników.

 

W celu jak najlepszej i bezpiecznej realizacji Państwa zamówienia, potrzebne są nam Państwa dane. Są one przez nas rejestrowane i przekazywane firmom, które współpracują z nami przy realizacji zamówienia, (np. firma kurierska, bank). Chętnie prześlemy Państwu kopie dokumentów zamówienia. Przekazywanie Państwa danych nieupoważnionym osobom trzecim jest w naszej firmie całkowicie wykluczone.

 

Sklep Magia Uzdrawiania pozyskuje informacje o użytkownikach sklepu poprzez ich dobrowolne wprowadzenie informacji do formularzy przy dokonywanym zakupie lub zgłaszaniu swojego adresu mailowego do newsletter, jak i zapisywanie plików cookie (tzw. Ciasteczek) w urządzeniach końcowych.

 

Od czasu do czasu wysyłamy pocztą mailową na podany przez Państwa adres informacje dotyczące naszych produktów. Mogą Państwo, w każdym momencie, zażądać zaprzestania rozpowszechniania i korzystania w celach reklamowych z udostępnionych nam danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym poprzez formularz kontaktowy lub mailowo magiauzdrawiania@interia.pl 

 

Informacje w formularzach

 

 • Sklep Magia Uzdrawiania zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika strony www.magiauzdrawiania.pl
 • Magia Uzdrawiania może zapisać również informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, nr telefonu itp.)
 • Dane w formularzu nie są udostępniane obcym podmiotom trzecim.
 • Dane w formularzu mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub w związku z wykonywaną umową sprzedaży lub w innym niezbędnym celu, zgodnie ze złożonym formularzem.
 • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez właściciela Sklepu w jego rejestrze.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.: w celu realizacji złożonego zamówienia, dokonania procesu obsługi dokonanego zgłoszenia lub innego kontaktu handlowego.

 

Magia uzdrawiania przestrzega wszelkich ustawowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy zobowiązali się pisemnie do przestrzegania przepisów i wytycznych związanych z ochroną danych osobowych i ich bezpieczeństwa, jak również ochrony tajemnicy danych osobowych.

 

Używanie Cookies

 

Cookies to alfanumeryczne pliki tekstowe, które za pośrednictwem przeglądarki, są przez nas przekazywane na twardy dysk Państwa komputera. Większość procesów handlu e-commerce byłaby bez tej techniki niemożliwa do realizacji. Dzięki cookies możliwe jest śledzenie preferencji użytkowników strony, które umożliwiają optymalizacyjnie udoskonalić strony internetowe.

 

Podczas wizyty w sklepie www.magiauzdrawiania.pl powstają także trwałe pliki cookies, które są zapisywane na twardym dysku Państwa komputera. Dzięki temu, system zapamiętuje zawartość Państwa koszyka w trakcie zakupów. Służy to także do uniknięciu nadużyć takich jak tworzenie podwójnych kont. Dzięki cookies zapamiętywane są także wyniki wyszukiwania. Umożliwiają również zapamiętanie Państwa login i hasła wpisywanych w pola rejestracji.

 

Trwałe pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail albo adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one do tworzenia indywidualnego profilu aktywności klienta. Każdy klient korzystający z naszych stron internetowych wyraża zgodę na stosowanie cookies. W każdym momencie mogą zostać dezaktywowane zapisywanie plików cookies przy pomocy ustawień swojej przeglądarki lub ograniczyć je do określonych stron internetowych. W każdym momencie można także usunąć pliki cookies z twardego dysku komputera.

 

Klient korzystający z naszej witryny internetowej wyraża zgodę na stosowanie i zapisywanie cookies na swoim urządzeniu końcowym. Możesz przeglądać nasze strony również bez cookies.

 

Pliki cookies wykorzystywane są przez Magie Uzdrawiania w następujących celach:

 

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np.: ponownie dodanie produktów do koszyka;
 • określania nieimiennego profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 

Udostępnianie danych osobowych

 

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej nigdy nie są udostępniane obcym podmiotom trzecim.

 

Dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub w związku z wykonywaną umową lub w innym niezbędnym celu, zgodnie ze złożonym zapytaniem lub wolą zgłaszającego.

 

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep Magia Uzdrawiania upoważnionym organom i instytucjom Państwowym tylko na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

Zarzadzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

Jeśli Użytkownik danej strony nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony sklepu Magii Uzdrawiania.

 

Bezpieczeństwo

 

Magia Uzdrawiania podejmuje działania bezpieczeństwa w zakresie technicznym i organizacyjnym, mające na celu ochronę administrowanych przez nas danych przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz wykluczenie dostępu osób do tego nieuprawnionych. Nasze działania bezpieczeństwa ciągle usprawniamy z uwzględnieniem rozwoju technologicznego.

 

Klauzula informacyjna

 

zgodna z europejskim rozporządzeniem 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 – RODO, ważny od 25.05.2018

 

 • Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej dobrowolnie jest firma Zarya Collection z siedziba w Niemczech, tel. + 48 601 31 99 89, adres mailowy magiauzdrawiania@interia.pl  
 • Celem zbierania danych jest realizacja zamówień złożonych przez klientów, wysyłanie informacji handlowych, artykułów, kontaktowanie się z bankami w sprawie dokonanych przelewów
 • Przysługuje Państwu prawo dostąpienia od treści danych osobowych oraz ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu ich przetwarzania, a także sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (od 25 maja 2018 roku) do rąk Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania złożonego przez Państwo zamówienia w naszym E – Sklepie, do otrzymania oferty handlowej lub artykułu z nowościami. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwa realizacja zamówienia
 • Dane udostępnione przez Państwo nie podlegają udostepnieniu innym podmiotom. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Udostępnione dane nie podlegają procesom profilowania
 • Administrator danych nie zamierza przekazać powierzonych mu danych osobowych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane na potrzeby sklepu, tak długo jaka jest tego potrzeba, chyba, że właściciel danych zadecyduje inaczej.

 

Prawo do informacji

 

Magia Uzdrawiania na Twoje życzenie poinformuje Cię możliwie niezwłocznie, w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującym prawem, czy i jakie dane dotyczące Twojej osoby są przez nas zapisywane. Jeżeli jesteś zarejestrowany jako użytkownik, stwarzamy również możliwość osobistego zapoznania się z tymi danymi i w razie potrzeby ich skasowania lub zmiany. Jeżeli pomimo naszych starań o poprawność i aktualność danych zostały zapisane informacje niewłaściwe, to na życzenie dokonamy stosownych korekt. 

 

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz zwrócić się do nas za pomocą drogi mailowej na adres magiauzdrawiania@interia.pl o udzielenie wszelkich informacji, propozycji ulepszeń lub zażaleń.

 

Więcej o ochronie danych znajdziecie Państwo na stronie http://www.magiauzdrawiania.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies,3.html 

 

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.phphttps://www.uokik.gov.pl//wazne_adresy.php  

 

2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Magia Uzdrawiania korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl

 

3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl

 

4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a e – sklepem Magia Uzdrawiania:

 

a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Magią Uzdrawiania przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

 

b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 

5. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej np. w Opolu: www.opole.wiih.gov.pl Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

 

Kontakt z właścicielem e - sklepu Magia Uzdrawiania tel. + 48 601 31 99 89, adres mailowy magiauzdrawiania@interia.pl 

 

7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej http://ec.europa.eu/consumers/odr 

Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep Magia Uzdrawiania wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

Możliwy jest jeszcze adres internetowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

 

13. Regulacja końcowa

 

Właścicielem sklepu internetowego Magia Uzdrawiania, działającym pod nazwą www.magiauzdrawiania.pl jest firma Zarya Collection, mającą siedzibę przy ul. Kleine Horion Str. 7 w Bedburg – Hau (Niemcy), która nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, poniesionych z powodu nieprawidłowego użytkowania oferowanych przez Magie Uzdrawiania towarów.

 

Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego produktu lub towaru, o ile na ten produkt lub towar jest udzielana gwarancja.

 

Z naszym biurem handlowym mogą się Państwo skontaktować poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej lub drogą mailową na adres firmowy magiauzdrawiania@interia.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu + 48 601 31 99 89 (oplata zgodnie ze stawka operatora za polaczenia z numerem stacjonarnym), w godzinach od 9:00 do 15:00 od wtorku do piątku.

 

Dokonując płatności na konto sklepu www.magiauzdrawiania.pl akceptujecie Państwo automatycznie regulamin sklepu.

 

Jeśli Klient wyrazi życzenie otrzymywania e-mailem informacji o aktualnych promocjach i nowościach poprzez zamówienie subskrypcji, może takie informacje otrzymywać. Ich wysyłka może być w każdej chwili, na życzenie zainteresowanego, przerwana - wystarczy powiadomienie.

 

Wszystkie zdjęcia, a w szczególności kolory oferowanych produktów mogą trochę odbiegać od rzeczywistego wyglądu. Wszystkie zdjęcia i opisy produktów, wszystkie treści zawarte na stronie sklepu http://magiauzdrawiania.pl są objęte całkowitą ochroną prawną.

 

Kopiowanie czy wykorzystanie tych treści w każdej formie jest zabronione. Copyright 1995 - 2021 www.magiauzdrawiania.pl

 

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zawartych umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

 

Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę właściciela sklepu Magii Uzdrawiania. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa niemieckiego, jak i unijnego.

 

Poniższy regulamin sklepu Magii Uzdrawiania obowiązuje zarówno sklep, jak i jego klientów w momencie zawarcia umów na odległość.

 

Życzymy udanych zakupów

Obsługa sklepu Magia Uzdrawiania

 

Stan prawny regulaminu sklepu, aktualizacja: 01 may 2021

 

 

 

 

 

 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com